Menü Bezárás

Szülőknek szóló részletes tájékoztatás a leendő első évfolyam beiratkozásához

A személyes beiratkozás időpontja:

2021. április 15. (csütörtök) 8:00 órától 16:00 óráig
2021. április 16. (péntek) 8:00 órától 16:00 óráig

Adott napokon 1 eltérő időpont – indokolt esetben – telefonon történő előzetes egyeztetés alapján

Az általános iskola első évfolyamára történő elektronikus beiratkozáskor a KRÉTÁba fel kell tölteni, személyes beiratkozás alkalmával az intézményben be kell mutatni az alábbi iratokat:

• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat;
• a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványát;
• a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot;
• a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozatot;
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat: regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya;
• nyilatkozatot arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára

Ha a tanköteles korú gyermek még egy évet óvodában marad, a szülőnek a körzetes iskola felé ezt nem kell jelezni, az iskola fenntartója erről értesíti a gyermek lakóhelye szerint körzetes intézményt.

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű gyermekek kérelmét teljesíteni. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt nappal a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt – nyilvánosságra kell hozni. A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található. A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.
Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a gyermek, akinek ezt különleges helyzete indokolja.
Különleges helyzetnek minősül, ha a gyermek
• szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
• testvére az adott intézmény tanulója, vagy
• munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
• az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó, illetve a gyermek felvételének elutasításáról szóló döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. A felvételi kérelemmel kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Budapest, 2021. március 17.

Csébi András s.k.
intézményvezető