Menü Bezárás

Fontos információk az írásbeli vizsgákkal kapcsolatban

A központi írásbeli vizsgák időpontja

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan valamennyi jelentkező számára egységesen

 1. január 21-én 10.00 órától,

a pótló írásbeli vizsgát 2023. január 31-én 14.00 órától kell megszervezni.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A központi írásbeli vizsga lebonyolítása

 • A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni.
 • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
 • A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
 • A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

A központi írásbeli vizsga feladatlapjai A 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és a matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni.

A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A feladatlapok összeállítására vonatkozóan részletes tájékoztató található az

Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

link alatt. Mivel a feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így a Hivatal honlapján megtalálható korábbi feladatsorok tanulmányozása elősegíti a központi írásbeli vizsgákra történő sikeres felkészülést. Az előző évek feladatlapjai megtalálhatók a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javításiértékelési útmutatók link alatt.

A feladatlapok értékelése

-A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. Tekintve, hogy a tanulónak a központi írásbeli vizsgán szerzett pontszámait valamennyi, a felvétel feltételeként központi írásbeli vizsgát előíró intézménynek el kell fogadnia, rendkívül fontos a feladatlapok egységes értékelhetősége és értékelése. Az egységes értékelhetőséget a feladatlapok összeállítóinak, az értékelés egységességét a középfokú iskoláknak kell biztosítaniuk.

-A különleges bánásmódot igénylő tanulók feladatlapjainak értékeléséről részletes leírás olvasható a Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban linken letölthető tájékoztatóban. A vizsga dolgozatainak javítását a Hivatal által kiadott javítási-értékelési útmutató alapján kell elvégezni.

-A feladatlapokat és a javítási-értékelési útmutatókat legkésőbb a vizsga napját követő napon a Hivatal a honlapján közzéteszi. A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középiskola által kijavított feladatlapot vagy annak fénymásolatát a felvételi eljárásban érintett másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje. Az egyes iskolák felvételi eljárásán belül azonban a központi írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés és fellebbezés lehetősége:

A jogorvoslat menete: A. megtekintés → B. észrevételezés → C. fellebbezés

 1. A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
 2. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben, illetve amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választotta, a programfelületen keresztül elektronikusan továbbíthatja közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az intézmény honlapján, valamint a vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat. A Hivatal a fenti kérelmek elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, ezért azokat nem lehet a Hivatalhoz benyújtani. A nem megfelelő helyre benyújtott kérelmek késleltetik az elbírálás folyamatát, a döntés meghozatalát. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
 3. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező középfokú iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javításiértékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. Az észrevételt az elektronikus űrlapkitöltő program használatával továbbítók számára a programfelület a fellebbezés továbbítására is igénybe vehető. Figyelem! A fellebbezés kizárólag a központi írásbeli vizsgát szervező középfokú intézményhez nyújtható be! A fellebbezést az ügyre vonatkozó összes dokumentummal (eredeti vizsgadolgozatok, értékelő lap, fellebbezés stb.) együtt a vizsgaszervező intézmény – egy munkanapon belül – továbbítja a Hivatalnak. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nem megfelelő helyre benyújtott fellebbezés, hátráltatja elbírálás folyamatát és késlelteti a döntés meghozatalát. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.

Az eredmények közlése a vizsgázóval (az Értékelő lap szerepe az eljárásban)

-A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2023. február 10‑éig. A vonatkozó rendelet előírása szerint a központi írásbeli vizsga eredményéről történő értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. Amennyiben a Hivatal a fellebbezésnek helyt ad, a középfokú intézmény a határozatban foglaltaknak megfelelően új Értékelő lapot állít ki.

-Az Értékelő lap a felvételi eljárásban fontos szerepet tölt be, hiszen tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, tanulói adatlapját (a továbbiakban együtt felvételi lapok), és vesz részt az általános felvételi eljárásban. A központi írásbeli vizsgáról kiállított Értékelő lap a valós tényeket rögzíti, nevezetesen azt, hogy a vizsgázó az általa elérhető maximális pontszámból hány pontot ért el. A vizsgaeredményeket tartalmazó Értékelő lap célja, hogy a továbbtanulásra kiszemelt intézmény(eke)t a legteljesebb mértékben tájékoztassa a tanuló központi írásbeli vizsgán elért teljesítményéről, és a vizsga körülményeiről.

-A különleges bánásmódot igénylő tanulók értékelő lapjainak speciális tartalmára vonatkozóan részletes leírás olvasható a Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban linken letölthető tájékoztatóban. A középiskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az Értékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását. Ebben az esetben az értékelő lap másolatban csatolható, az Értékelő lapot kiállító iskola általi hitelesítése azonban nem lehet kötelező. Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad. Amennyiben a vizsgaszervező intézmény által kiállított Értékelő lap elveszik, vagy megsemmisül, annak pótlása is kizárólag a vizsgaszervező intézménytől kérhető.

A központi írásbeli vizsga eredményeinek figyelembe vétele a középfokú felvételi eljárásban

A középiskola választhat, hogy melyik tárgyból (magyar nyelv és/vagy matematika) kéri az adott tanulmányi területen a központi írásbeli vizsga eredményét. A központi írásbeli vizsgán elérhető eredménynek az iskola felvételi eljárásában a megszerezhető összesített eredmény, felvételi összpontszám minimum 50%-át kell képviselnie, akár egyik akár mindkét tantárgy eredményét számítják be a felvételi teljesítmények értékelésébe. Lehetséges az is, hogy egy adott tanulmányi területen az egyik tantárgyból elért eredményeket nagyobb súllyal számítják be, mint a másikét. A felvételi pontok számítására vonatkozó szabályokat a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni!

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban további részletes tájékoztatást olvashatnak az alábbi oldalakon:

 • Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban
 • Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról
 • Adatvédelmi tájékoztató a középfokú felvételi eljárás során kezelt személyes adatokról
 • Felvételi a középfokú iskolákban a 2022/2023. tanévben