Menü Bezárás

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje
Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek alkotják.
A tanulmányok alatti vizsgák (javítóvizsga, osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga) tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola intézményvezetője határozza meg a jogszabály adta keretek között, az intézmény munkatervében rögzítettek alapján – összhangban a többi iskolai szabályozó norma előírásaival –, s hirdetmény formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain és az osztályfőnökök útján a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően negyven nappal.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a következő esetekben:
– a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
– engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
– ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
– ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, és ezt igazolja.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.
– A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
– A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv: írásbeli, szóbeli
Magyar irodalom: írásbeli, szóbeli
Idegen nyelv: írásbeli, szóbeli
Matematika: írásbeli, szóbeli
Etika: szóbeli
Környezetismeret: írásbeli, szóbeli
Ének-zene: szóbeli, gyakorlati
Vizuális kultúra: gyakorlati
Életvitel és gyakorlat: gyakorlati
Testnevelés és sport: gyakorlati

FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv: írásbeli, szóbeli
Magyar irodalom: írásbeli, szóbeli
Idegen nyelvek: írásbeli, szóbeli
Matematika: írásbeli, szóbeli
Etika: írásbeli, szóbeli
Történelem: írásbeli, szóbeli
Természetismeret: írásbeli, szóbeli
Fizika: írásbeli, szóbeli
Kémia: írásbeli, szóbeli
Biológia: írásbeli, szóbeli
Földrajz: írásbeli, szóbeli
Ének-zene: írásbeli, szóbeli, gyakorlati
Vizuális kultúra: gyakorlati
Informatika: írásbeli, gyakorlati
Technika, életvitel és gyakorlat: gyakorlati
Testnevelés és sport: gyakorlati