Menü Bezárás

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Pedagógiai program:

Intézményi munkaterv:

Intézményi munkaterv 2023-2024

Szervezeti és működési szabályzat:

Házirend:

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A beiratkozásra meghatározott idő a 2024-2025 tanévre:

2024. április 18-19 (30/2023. (VIII.22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről)

Engedélyezett osztályok száma: 25

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

A Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola vonatkozásában a pontban jelzett ellenőrzések, vizsgálatok nem történtek.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Intézményünk nyitvatartási rendje:

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7:00 órától délután 18:00 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A 2023-2024 tanév programja

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

A Budapest XVII.Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola vonatkozásában 2015 decembere és 2020 februárja között a következő pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzések kerültek megvalósításra:

6 fő pedagógus
1 fő intézményvezető
1 teljes körű intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések főbb megállapításai az alábbiak voltak:

  • A látogatásba bevont pedagógusok esetében a pedagóguskompetenciák, illetve a csatlakozó indikátorok vonatkozásában az eredmények valamennyi esetben megfelelőek
  • fejlesztendő területek: a pályázatírói tevékenység erősítése, a pedagógiai-szakmai dokumentáció erősítése, aktualizálása, az Oktatási Hivatal releváns informatikai felületének folyamatos nyomon követése, az online magvalósuló szakmai közösségek munkájába való bekapcsolódás lehetőségének kihasználása.

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

Az intézmény pedagógusainak végzettsége, és szakképzettsége

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei:

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkörvezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Egy tanítási napon az osztályközösség csak két témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a szaktanár legalább 3 nappal előtte bejegyzi az osztálynaplóba. Minden írásbeli munka eredményét 2 héten belül ismertetni kell a tanulókkal.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma:

Az iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma